หน้าเว็บ

汉字部首 ตารางหมวดนำตัวอักษรจีนตารางชื่อหมวดนำตัวอักษรภาษาจีน 


จำนวน 1 ขีด(一画)
部首
หมวดนำ
名称
ชื่อเรียก
Pinyin
พินอิน
คำอ่านไทย
例字
ตัวอย่างอักษร
héng
เหิง
shù
สู้
丿
piĕ
เผี่ย
diăn
เตี่ยน
อี่จำนวน 2 ขีด(二画)
部首
หมวดนำ
名称
ชื่อเรียก
Pinyin
พินอิน
คำอ่านไทย
例字
ตัวอย่างอักษร
èr
เอ้อ
十字旁
shí zì páng    
สือ จื้อ ผาง
十十
厂字旁
chăng zì páng  
ฉ่าง จิ้อ ผาง
三框儿
sān kuāngr  
ซาน ควาง
 
字旁
bŭ zì páng  
ปู่ จื้อ ผาง
立刀旁
dāo páng  
ลี่ เตา ผาง
同字框
tóng zì kuāng 
ถง จื้อ ควาง
单人旁
dānrén páng  
ตาน เหยิน ผาง
亿
八字旁
bā zì páng
ปา จื้อ ผาง
人字头
rén zì tóu  
เหยิน จื้อ โถว
字头
rù zì tóu  
ยู่ จื้อ โถว
包字头
bāo zì tóu    
เปา จื้อ โถว
儿字底
ér zì dĭ
เอ๋อ จื้อ ตี่
几字旁
jĭ zì páng
จี่ จื้อ ผาง
温字头
wēn zì tóu    
เวิน จื้อ โถว
两点水
liăng diăn shuĭ 
เหลียง เตี๋ยน สุ่ย
秃宝盖
tū băo gài
ทู เป่า ก้าย
言字旁
yán zì páng   
แหยน จื้อ ผาง
单耳刀
dān ĕr dāo
ตาน เอ่อ เตา
双耳刀
shuāng ĕr dāo
ซวง เอ่อ เตา
山字框
shān zì kuāng 
ซาน จื้อ ควาง
字旁
dāo zì páng   
เตา จื้อ ผาง
力字旁
lì zì páng   
ลี่ จื้อ ผาง
私字儿
sī zì r   
ซือ จื้อ
又字旁
yòu zì páng   
โย่ว จื้อ ผาง
建字旁
jiàn zì páng   
เจี้ยน จื้อ ผางจำนวน 3 ขีด(三画)
部首
หมวดนำ
名称
ชื่อเรียก
Pinyin
พินอิน
คำอ่านไทย
例字
ตัวอย่างอักษร
字旁
gōng zì páng   
กง จื้อ ผาง
提土旁
tí tŭ páng   
ถี ถู่ ผาง
字头
shì zì tóu    
ซื่อ จื้อ โถว
草字头
căo zì tóu 
เฉ่า จื้อ โถว
字底
nóng zì dĭ 
หนง จื้อ ตี่
 
大字头
dà zì tóu 
ต้า จื้อ โถว
寸字旁
cún zì páng   
ฉุน จื้อ ผาง
字旁
yōu zì páng   
โยว จื้อ ผาง
提手旁
tí shŏu páng     
ถีโส่ว ผาง
弋字旁
yì zì páng   
อี้ จื้อ ผาง
小字头
xiăo zì tóu 
เสี่ยว จื้อ โถว
口字旁
kŏu zì páng   
โข่ว จื้อ ผาง
方框儿
fāng kuāngr     
ฟาง ควาง
巾字旁
jīn zì páng   
จิน จื้อ ผาง
山字旁
shān zì páng   
ซาน จื้อผาง
双人旁
shuāng rén páng   
ซวงเหยิน ผาง
三撇儿
sān piĕr   
ซาน เผี่ย
反犬旁
făn quăn páng   
ฝาน เฉวี่ยน ผาง
夕字旁
xī zì páng   
ซี จื้อ ผาง
反字头
făn zì tóu   
ฝ่าน จื้อ โถว
食字旁
shí zì páng   
สือ จื้อ ผาง
壮字旁
zhuāng zì páng   
จวง จื้อ ผาง
 
广
广字旁
guăng zì páng   
กว่าง จื้อ ผาง
广
门字框
mén zì kuāngr     
เหมิน จื้อ ควาง
三点水
sān diăn shuĭ     
ซาน เตี่ยน สุ่ย
坚心旁
jiān xīn páng  
เจียน ซิน ผาง
怀
宝盖儿
băo gàir
เป่า ก้าย
走之旁
zŏu zhī páng
โจ่ว จือ ผาง
寻字头
xún zì tóu   
สวิน จื้อ โถว
尸字旁
shī zì páng   
ซือ จื้อ ผาง
字旁
jĭ zì páng   
จี่ จื้อ ผาง
字旁
sì zì páng   
ซื่อ จื้อ ผาง
弓字旁
gōng zì páng
กง จื้อ ผาง
出字头
chū zì tóu   
ชูจื้อ โถว
女字旁
nü̆ zì páng
นวี่ จื้อผาง
子字旁
zi zì páng
จึ จื้อ ผาง
绞丝旁
jiăo sī páng
เจี่ยว จื้อ ผาง
 
马字旁
mă zì páng
หม่า จื้อ ผาง
幺字旁
yāo zì páng
เยา จื้อ ผาง
巛字头
chuān zì tóu   
ชวน จื้อ โถวจำนวน 4 ขีด(四画)
部首
หมวดนำ
名称
ชื่อเรียก
Pinyin
พินอิน
คำอ่านไทย
例字
ตัวอย่างอักษร
王字旁
wáng zì páng
หวัง จื้อ ผาง
韦字旁
wéi zì páng
เหวย จื้อ ผาง
木字旁
mù zì páng
มู่ จื้อ ผาง
犬字旁
quăn zì páng
เฉวี่ยน จื้อ ผาง
歹字旁
dăi zì páng
ไต่ จื้อผาง
 
车字旁
chē zì páng
เชอ จื้อ ผาง
戈字旁
gē zì páng
เกอ จื้อ ผาง
比字头
bĭ zì tóu
ปี่ จื้อ โถว
瓦字旁
wà zì páng
ว่า จื้อ ผาง
止字旁
zhĭ zì páng
จื่อ จื้อ ผาง
 
攴字旁
pō zì páng
โพ จื้อ ผาง
日字旁
rì zì páng
ยื่อ จื้อ ผาง
冒字头
mào zì tóu
เม่า จื้อ โถว
水字儿
shuĭ zì ér
สุ่ย จื้อ เอ๋อ
尿
贝字旁
bèi zì páng
เป้ย จื้อ ผาง
见字旁
jiàn zì páng
เจี้ยน จื้อ ผาง
牛字旁
niú zì páng
หนิว จื้อ ผาง
手字旁
shŏu zì páng
โส่ว จื้อ ผาง
毛字旁
máo zì páng
เหมา จื้อ ผาง
气字旁
qì zì páng
ชี่ จื้อ ผาง
反文旁
făn wén páng
ฝ่าน เหวิน ผาง
片字旁
piàn zì páng
เพี่ยน จื้อ ผาง
斤字头
jīn zì tóu
จิน จื้อ ผาง
爪字头
zhăo zì tóu
เจ่า จื้อ โถว
父字头
fù zì tóu
ฟู่ จื้อ โถว
月字旁
yuè zì páng
เอวี้ย จื้อ ผาง
欠字旁
qiàn zì páng
เชี่ยน จื้อ ผาง
风字旁
fēng zì páng
เฟิง จื้อ ผาง
殳字旁
shū zì páng
ซู จื้อ ผาง
反文旁
făn wén páng
ฝ่าน เหวิน ผาง
方字旁
fāng zì páng
ฟางจื้อ ผาง
火字旁
huŏ zì páng
หั่ว จื้อ ผาง
四点底
sì diăn dĭ 
ซื่อ เตี๋ยน ตี่
斗字旁
dòu zì páng
โต้ว จื้อ ผาง
户字旁
hù zì páng
ฮู้ จื้อ ผาง
礻字旁
shì zì páng
ซื่อ จื้อ ผาง
心字旁
xīn zì páng
ซิน จื้อ ผาง
爿字旁
pán zì páng
ผาน จื้อ ผางจำนวน 5 ขีด(五画)
部首
หมวดนำ
名称
ชื่อเรียก
Pinyin
พินอิน
คำอ่านไทย
例字
ตัวอย่างอักษร
示字旁
shì zì páng
ซื่อ จื้อ ผาง
石字旁
pán zì páng
ผาน จื้อ ผาง
龙字头
lóng zì tóu
หลง จื้อ โถว
业字头
yè zì tóu
เย่ จื้อ โถว
目字旁
mù zì páng
มู่ จื้อ โถว
 
田字旁
tián zì páng
เถียน จื้อ ผาง
四字头
sì zì tóu
ซื่อ จื้อ โถว
皿字底
mín zì dĭ
หมิน จื้อ ตี่
金字旁
jīn zì páng
จิน จื้อ ผาง
失字旁
shī zì páng
ซือ จื้อ ผาง
禾木旁
hé mù páng
เหอ มู่ ผาง
白字旁
bái zì páng
ป๋าย จื้อ ผาง
瓜字旁
guā zì páng
กวา จื้อ ผาง
鸟字旁
niăo zì páng
เหนี่ยว จื้อ ผาง
病字旁
bìng zì páng
ปิ้ง จื้อ ผาง
立字旁
lì zì páng
ลี่ จื้อ ผาง
衣字旁
yī zì páng
อี จื้อผาง
穴宝盖
xué băo gài
เสวีย เป่า ก้าย
疋字旁
pĭ zì páng
ผี่ จื้อ ผาง
皮字旁
pí zì páng
ผี จื้อ ผาง
 
矛字旁
máo zì páng
เหมา จื้อผาง
母字旁
mŭ zì páng
หมู่ จื้อ ผางจำนวน 6 ขีด(六画)
部首
หมวดนำ
名称
ชื่อเรียก
Pinyin
พินอิน
คำอ่านไทย
例字
ตัวอย่างอักษร
耒字旁
lěi zì páng
เหล่ย จื้อ ผาง
耳字旁
ĕr zì páng
เอ่อ จื้อ ผาง
臣字旁
chén zì páng
เฉิน จื้อ ผาง
西
西字头
xī zì tóu
ซี จื้อ โถว
西
页字旁
yè zì páng
เย่ จื้อ ผาง
虎字头
hù zì tóu
ฮู้ จื้อ โถว
虫字旁
chóng zì páng
ฉง จื้อ ผาง
缶字旁
fōu zì páng
โฝว จื้อ ผาง
舌字旁
shé zì páng
เสอ จื้อ ผาง
竹字头
zhú zì tóu
จู๋ จื้อ โถว
竿
臼字旁
jiù zì páng
จิ้ว จื้อ ผาง
自字头
zì zì tóu
จื้อ จื้อ โถว
血字旁
xuè zì páng
เซวี่ย จื้อ ผาง
舟字旁
zhōu zì páng 
โจว จื้อ ผาง
衣字底
yī zì dĭ
อี จื้อ ตี่
羊字头
yáng zì tóu
หยาง จื้อ โถว
米字旁
mĭ zì páng 
หมี่ จื้อ ผาง
艮字旁
gēn zì páng 
เกิน จื้อ ผาง
羽字旁
yŭ zì páng 
อวี่ จื้อ ผาง
糸字底
mì zì dĭ
มี่ จื้อ ตี่
 
律字旁
lǜ zì páng 
ลวี่ จื้อ ผาง
 จำนวน 7 ขีด(七画)
部首
หมวดนำ
名称
ชื่อเรียก
Pinyin
พินอิน
คำอ่านไทย
例字
ตัวอย่างอักษร
麦字旁
mài zì páng 
ม่าย จื้อ ผาง
走字旁
zŏu zì páng 
โจ่ว จื้อ ผาง
赤字旁
chì zì páng
ชื่อ จื้อ ผาง
豆字旁
dòu zì páng 
โต้ว จื้อ ผาง
酉字旁
yŏu zì páng 
โหย่ว จื้อ ผาง
辰字旁
chén zì páng 
เฉิน จื้อ ผาง
豕字底
shĭ zì dĭ
สื่อ จื้อ ตี่
卤字旁
lŭ zì páng 
หลู่ จื้อ ผาง
里字旁
lĭ zì páng 
หลี่ จื้อ ผาง
足字旁
zú zì páng 
จู๋ จื้อ ผาง
身字旁
shēn zì páng 
เซิน จื้อ ผาง
谷字旁
gŭ zì páng 
กู่ จื้อ ผาง
豸字旁
zhì zì páng 
จื้อ จื้อ ผาง
角字旁
jiăo zì páng 
เจี่ยว จื้อ ผาง
言字旁
yán zì páng 
แหยน จื้อ ผาง
辛字旁
xīn zì páng 
ซินจื้อ ผาง
 จำนวน 8 ขีด(八画)
部首
หมวดนำ
名称
ชื่อเรียก
Pinyin
พินอิน
คำอ่านไทย
例字
ตัวอย่างอักษร
青字旁
qīng zì páng 
ชิง จื้อ ผาง
其字旁
qí zì páng 
ฉี จื้อ ผาง
雨字头
yŭ zì tóu 
อวี่ จื้อ โถว
 
齿
齿字旁
chĭ zì páng 
ฉื่อ จื้อ ผางจำนวน 9 ขีด(久画)
部首
หมวดนำ
名称
ชื่อเรียก
Pinyin
พินอิน
คำอ่านไทย
例字
ตัวอย่างอักษร
革字旁
gé zì páng 
เก๋อ จื้อ ผาง
骨字旁
gŭ zì páng 
กู่ จื้อ ผาง
鬼字旁
guĭ zì páng 
กุ่ย จื้อ ผาง
食字旁
shí zì páng 
สือ จื้อ ผาง
音字旁
yīn zì páng 
อิน จื้อ ผาง

 

จำนวน 10 ขีดขึ้นไป(十画以上)
部首
หมวดนำ
名称
ชื่อเรียก
Pinyin
พินอิน
คำอ่านไทย
例字
ตัวอย่างอักษร
髟字头
biāo zì tóu 
เปียว จื้อ โถว
麻字旁
má zì páng 
หมา จื้อ ผาง
鹿
鹿字旁
lù zì páng 
ลู่ จื้อ ผาง
鹿
黑字旁
hēi zì páng 
เฮย จื้อ ผาง
鼠字旁
shŭ zì páng 
สู่ จื้อ ผาง
鼻字旁
bĭ zì páng 
ปี่ จื้อ ผาง